O nemocnici

Řízení kvality

Manažerka kvality
Ing. Martina Klimková
martina.klimkova@nemocnicesumperk.cz
Tel.: 583 334 535

Kvalita a bezpečí jsou v Nemocnici Šumperk nedílnou součástí poskytování zdravotní péče. Oddělení kvality zajišťuje aktivní vyhledávání rizikových oblastí a definuje postupy pro předcházení chyb, které se mohou vyskytnout. V nemocnici jsou tak předepsané postupy k provádění mnoha činností zdravotnického i nezdravotnického personálu a tyto postupy a činnosti z nich vyplývající jsou pravidelně hodnoceny a kontrolovány.

Pro sledování kvality poskytovaných služeb máme definované indikátory kvality, které průběžně vyhodnocujeme. Máme tak přehled např. o počtech pádů, dekubitů či nemocničních nákaz, jež vznikají v každém zdravotnickém zařízení, a mohou být ovlivnitelné poskytovanou péčí.

Velmi nás zajímá názor a zkušenosti pacienta či jeho blízkých, kteří mají zkušenost s našimi službami. K tomuto účelu v nemocnici probíhá anketa spokojenosti. Ta probíhá kontinuálně na všech ambulancích a lůžkových odděleních prostřednictvím nabízených dotazníků k jejich anonymnímu vyplnění a vhození do připravené schránky. V rámci hodnocení bezpečí a spokojenosti se účastníme se celorepublikového projektu Health Care Institute (HCI) Nejlepší nemocnice. Děkujeme všem, kteří vyplnili svůj dotazník v rámci této ankety.

Zvyšování kvality je nekončící proces, neustále hledáme cestu pro další zdokonalování. Nemocnice Šumperk od roku 2006 prochází pravidelnými externími audity hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných služeb. Akreditační šetření dle standardů kvality a bezpečí probíhá pravidelně každé 3 roky.

Laboratoře komplementu Nemocnice Šumperk jsou akreditované ČIA dle normy ČSN ISO 15189:2013.

Nemocnice Šumperk je součástí projektu WHO Nemocnice podporující zdraví, který je zaměřený na prevenci nemocí a podporu zdraví  veřejnosti i našich zaměstnanců. V nemocnici tak vytváříme různé edukační materiály a programy, pořádáme dny otevřených dveří, dny glaukomu, zraku, diabetu, dny bez tabáku, stop dekubitům, správné hygieny rukou, dny se zaměřením na prevenci rakoviny prsu, prostaty, maligního melanomu, aj.

Jsme  držitelem certifikátu Baby Friendly Hospital – nemocnice přátelská k dětem.

Ve stravovacím provozu je zavedený systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).