Oddělení

Poslání, klíčové hodnoty a cíle sociálních služeb

Poslání, klíčové hodnoty a cíle sociálních služeb

Poslání

Zajišťujeme kvalitní, odbornou péči a podporu jedincům v nepříznivé zdravotní a sociální situaci, s ohledem na jejich biopsychosociální potřeby. Služby jsou zaměřené na rozvoj a udržení soběstačnosti, samostatnosti, na prevenci sociální izolace při respektování práv, osobnosti a víry klientů s podporou integrace veřejnosti, rodiny, přátel a dobrovolníků.

1. Klíčové hodnoty

 • Etický a profesionální přístup.
 • Uspokojování biopsychosociálních potřeb a přání uživatelů.
 • Spolupráce a týmová práce.
 • Osobní odpovědnost.

2. Zásady poskytovaných služeb

Poskytnout uživatelům takovou podporu, aby mohli žít běžným způsobem života

 • zajišťujeme základní potřeby uživatele (ubytování, stravu, čisté prostředí, teplo),
 • pomáháme se sebeobsluhou,
 • vytváříme domácí prostředí s prostorem pro zájmovou činnost a kontakty s okolím,
 • umožňujeme neomezené opuštění oddělení (návštěva, vycházka, nákup, návštěva úřadu, pošty),
 • umožňujeme svobodně uplatňovat náboženské přesvědčení a aktivity s ním spojené, sportovní, společenské, kulturní aktivity (o aktuálních nabídkách jsou uživatelé informováni koordinátorem dobrovolnických služeb a prostřednictvím informací na nástěnkách).

Respektovat lidskou důstojnost, přání a individuální potřeby uživatelů

 • rozsah služby se řídí individuálním plánem sestaveným ve spolupráci s uživatelem, který se přizpůsobuje jeho aktuálnímu zdravotnímu a psychickému stavu,
 • zaměstnanci respektují stud a soukromí klientů,
 • uživatele informujeme o jeho právech, možnostech volby, uživatel má právo vyjádřit osobní názor.

Zabezpečit uživatelům srozumitelné informace o provozu oddělení a bezpečném prostředí

 • ve Vnitřním řádu pro uživatele sociální služby stanovujeme pravidla, která respektuje ošetřující personál i uživatelé,
 • vybavení pokoje (lůžko, noční stolek, skříň, křeslo) přizpůsobujeme potřebám uživatelů, k dispozici jsou pomůcky pro bezpečnější pohyb (chodítka, vozíky, madla),
 • prostředí je bezbariérové.

Motivovat uživatele okolním prostředím a procesy k prožívání aktivního života

 • nabízíme zaměstnávání v tvůrčích činnostech, léčebný tělocvik, trénink paměti, kulturní programy, knihovnu, skupinová cvičení a individuální rehabilitaci,
 • zajišťujeme oslavy narozenin a svátků (např. vánočních, velikonočních, dne matek, dne seniorů).

Zabezpečit sociální ochranu uživatelů, případně zprostředkovat jejich právní ochranu

 • zdravotně sociální pracovnice vyřizuje potřebné osobní doklady, pomáhá při jednání s úřady, případně uživatele zastupuje nebo zajistí pomoc notáře či právníka,
 • aktivně vyhledáváme a řešíme problémy ve spolupráci s uživatelem, tak aby byly naplněny cíle,
 • aktivně spolupracujeme se zařízeními sociálních služeb, zprostředkováváme výběr vhodného zařízení pro uživatele.

Podporovat kontakty s blízkými osobami a vnějším prostředím

 • podporujeme vztahy uživatelů s osobami blízkými, se souhlasem uživatelů informujeme rodinné příslušníky o jejich přání a tužbách,
 • uživatelé mohou přijímat návštěvy na pokoji nebo v místnosti k tomu určené,
 • umožňujeme účast osoby blízké na pořádaných kulturních akcích.

Podporovat dobré mezilidské vztahy mezi uživateli

 • pomáháme řešit konflikty mezi uživateli (přestěhování na jiný pokoj),
 • podporujeme partnerské vztahy (možnost společného bydlení druha a družky, manželů).

3. Strategické cíle

 • Poskytování individuální, kvalitní a bezpečné služby prostřednictvím odborného a kvalifikovaného personálu na základě osobních přání a cílů uživatelů.
 • Poskytování služby na přechodnou dobu, do doby možnosti návratu do domácího prostředí nebo umístění v pobytovém zařízení sociálních služeb.
 • Vytvoření příjemného domácí prostředí, které uživatelům poskytuje pocit jistoty a bezpečí.
 • Vytváření podmínek pro aktivní využívání volného času. Aktivizace, kulturní a zájmové aktivity dle schopností a zájmu uživatelů, podpora udržení a rozvoj samostatnosti a soběstačnosti uživatelů.
 • Prevence sociální izolace, podpora udržování vztahů uživatelů s rodinami a osobami blízkými.
 • Zachování kontaktu uživatelů se společenským prostředím.