O nemocnici

EU - Projekt část 2

Projekt s názvem: „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Šumperk a.s. - část 2“

Předmětem projektu „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Šumperk a.s. - část 2“ je nákup magnetické rezonance na radiodiagnostické oddělení v Nemocnici Šumperk a. s. Magnetická rezonance je umístěna v novém pavilonu radiodiagnostického oddělení. Hlavním cílem projektu je vytvoření účinného návazného systému péče na regionální úrovni na centra vysoce specializované péče modernizací přístrojového vybavení nemocnice. Realizací předmětu projektu se také docílí modernizace infrastruktury a rozvoje péče návazné na superspecializovanou péči v regionu s adekvátním personálním, věcným a technickým vybavením, vytvoří se moderní zázemí, a zvýší se bezpečnost lékařských výkonů, zvýší se komfort poskytované péče pro pacienty, splní se novelizované standardy, zvýší se operativa invazivních a neinvazivních vyšetření a zajistí se kvalitní a bezpečná péče. Výsledkem projektu je tedy nákup magnetické rezonance, která je po zaškolení personálu od roku 2017 uvedena do provozu. Celkové náklady projektu dosahují 27,84 mil. Kč, kdy část těchto finančních prostředků tvoří finanční podpora z EU.