O nemocnici

EU - Projekt část I

Projekt s názvem: „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Šumperk a.s. - část I“

Předmětem projektu „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Šumperk a.s. - část I“ je obnova a pořízení absentovaného přístrojového vybavení a technologií v podporovaných lékařských oborech, které poskytují přímo návaznou péči. V rámci pořízení se jedná o modernizaci a obnovu diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků potřebných k dosažení standardních parametrů kvality péče na evropské úrovni, k zajištění kvalitní diagnostiky, léčby a záchytu časných stádií onemocnění. Hlavním cílem projektu je vytvoření účinného návazného systému péče na regionální úrovni na centra vysoce specializované péče modernizací přístrojového vybavení nemocnice. Realizací předmětu projektu se také docílí modernizace infrastruktury a rozvoje péče návazné na superspecializovanou péči v regionu s adekvátním personálním, věcným a technickým vybavením, vytvoří se moderní zázemí, a zvýší se bezpečnost lékařských výkonů, zvýší se komfort poskytované péče pro pacienty, splní se novelizované standardy, zvýší se operativa invazivních a neinvazivních vyšetření a zajistí se kvalitní a bezpečná péče. Výsledkem projektu je tedy nákup nového přístrojového vybavení pro Nemocnici Šumperk, a. s. za 98 393 399 Kč, kdy část těchto finančních prostředků tvoří finanční podpora z EU.